เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาเข้าสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ ปฏิรูปเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ในการนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านองค์ประกอบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายด้าน หนึ่งในองค์ประกอบดังกล่าวนั้นคือการเปลี่ยนจากแรงงานที่มีทักษะฝีมือต่ำ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง กำหนดการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบใหม่ โดยการเติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กล่าวในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งเตรียมจัดงาน ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ว่า สถาบันการอาชีวศึกษามีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ โดยตระหนักและให้ความสำคัญ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ทุกระดับชั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังผลลัพธ์จากงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการประกอบอาชีพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ความเห็นล่าสุด
    ป้ายกำกับ